Home – Disclaimer

Disclaimer

HOAF Infrared Technology, onderdeel van NieuweWeme Technische Montages B.V. (Kamer van Koophandel 06060753), hierna te noemen HOAF, verleent je hierbij toegang tot www.hoaf.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materiaal die door HOAF en derden zijn aangeleverd. HOAF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HOAF.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06060753. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

HOAF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen. De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je een bericht onterecht ontvangt wordt je verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het te retourneren.

Beperkte aansprakelijkheid

HOAF besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Het is echter mogelijk dat de informatie, die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HOAF. Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan HOAF niet aansprakelijk worden gesteld. HOAF kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt je aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. HOAF sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van HOAF. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HOAF. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HOAF. Zonder schriftelijke toestemming van HOAF mag je geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, met uitzondering van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zonder citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookiebeleid

Wij kunnen bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website kan worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen cookies gebruiken om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Neem contact op met Menno

HOAF Infrared Technology, wij staan voor je klaar!